DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2010/брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2010 год.
меки корици, 96 стр.
Цена: 8,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
  • Владимир Петров. Представлява ли невръщането на лизингованата вещ от лизингополучателя престъпление по чл. 206 и чл. 209 НК
  • Борис Велчев. За състава на престъплението почл.282 НК
  • Сашо Пенов. Обжалване на ревизионните актове по данъчно-осигурителния процесуален кодекс по административен ред
  • Цветан Сивков. Споразумението пред съд според Адмнистративнопроцесуалния кодекс
  • Янка Танкова. Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел


ДИСКУСИИ
  • Николай Проданов. Опитите за приемане на закон за инославните и иноверните вероизповедания в изпълнение на чл. 42 от Търновската конституция
  • Райна Николова. Отразяване на дейността на парламента - сравнителен анализ
  • Тодор Шопов. Комуникацията - трудна и лесна
  • Петко Ст. Петков. За един "мъртвороден" член от Търновската конституция


ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
  • Теохарис И. Далакурас. Приложение на принципа на пропорционалността в досъдебното наказателно производство

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ