DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2015 / Брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2015 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
 • Цветан Сивков. Ефективност на държавното управление
 • Антон Гиргинов. Тероризмът и Наказателният кодекс (въпроси на българското законодателство - lex ferenda)
 • Емилия Миткова. Касационното производство пред ВАС и принципите на административния процес
 • Георги Митов. За критериите за деление на съдебните актове
 • Калина Лупова-Ангелова. Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания
 • Райна Николова. Интелектуалната собственост и разпространението на телевизионни програми в България.


ДИСКУСИИ
 • Красимир Манов. Разпоредбите на чл. 242, ал. 7 и 8 НК противоречат на Конституцията на Република България
 • Ивелина Александрова. Медицинското право - обща характеристика. Лекарската грешка - наказателна, договорна и деликатна отговорност
 • Асен Мингов. За юридическия характер на методиката за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията


ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО
 • Нина Делимаринова. Развитие на правната уредба на индустриалната собственост в Европа от древността до края на XIX век


МЛАДИ АВТОРИ
 • Николета Кузманова. Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване
 • Изабела Чакърова-Димитрова. Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. "г" от ЗАНН и принципа "non bis in idem"
 • Христина Бахова. Комуникационните права в медиите и политическото слово
 • Милка Ламбева. За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика
 • Десислава Давидкова-Димитрова. Задължително участие на защитник в наказателния процес
 • Николай Колев. Местна подсъдност на исканията за разкриване на банкова тайна за нуждите на проверката по ЗОПДНПИ

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ