DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2015 / Брой 2

ISSN: 13142593
първо издание, 2015 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
 • Цветан Сивков. Централизацията, концентрацията и деконцентрацията в държавното управление
 • Малина Новкиришка-Стоянова. Ограничанията в дееспособността в римското право
 • Георги Митов. Структура на въззивното производство (два стадия и шест етапа на съдебното заседание)


МЛАДИ АВТОРИ
 • Изабела Чакърова-Димитрова. Попада ли чл. 70, б. "г" от ЗАНН сред основанията за възобновяване по чл. 380 от НПК
 • Калина Лупова-Ангелова. Имуществото на длъжника като обект на принудително изпълнение на публични вземания
 • Христо Орманджиев. Относно някои законови правомощия и обществени инициативи на омбудсмана
 • Десислава Давидкова-Димитрова. Основание за отвод на защитника в наказателния процес
 • Гергана Кирилова. Историческо развитие на правната уредба на осигурителните вноски в българското законодателство до средата на XX век
 • Николай Д. Колев. Проблеми на обезпечителното производство по ЗОПДПНИ
 • Илиян Байчев. Принципът на институционалното равновесие и ролята на Съда на ЕС в процедурите по чл. 280 от ДФЕС
 • Нина Делимаринова. Действащата европейска патентна система - разноликата природа на компромиса
 • Милка Ламбева. За някои специфики на изпълнението по реда на АПК. Изпълнение на заместими задължения
 • Христо Ангелов. Влиянието на Хагската конвенция от 1978 г. върху проекта за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи
 • Петър Коев. Държавната тайна в България и наказателноправните гаранции за нейната защита


ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО
 • Илхан Кючюк. Юридическото образование в страните членки на ЕС - опитът на Германия, Австрия и Франция
 • Здравка Кръстева. Проблеми при образуването на наказателните производства за домашно насилие от гледище практиката на Европейския съд за правата на човека

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ