DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2016 / Брой 2

ISSN: 13142593
първо издание, 2016 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИВЕТСТВИЯ
 • Иван Стоянов. Двадесет и пет години от създаването на Юридическия факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
 • Иван Харалампиев. Преди четвърт век
 • Пламен Легкоступ. In jure veritas
 • Христо Бонджолов. Без борба няма победа


СТАТИИ
 • Цветан Сивков. Промени в гл. 19 на ЗУТ според измененията в закона от края на 2015 г.
 • Георги Митов. Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд
 • Янка Тянкова. Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност
 • Йордан Баланов. Понятие за безвестно отсъствие
 • Десислава Давидкова-Димитрова. Задължения на защитника в наказателния процес и някои последици от тяхното изпълнение
 • Евгени Стоянов. Предварително и незабавно изпълнение на индивидуалните административни актове


МЛАДИ АВТОРИ
 • Милка Ламбева. Характеристика на договора за обществена поръчка
 • Мария Дончева. Нравствените повели в посланията на Св. Апостол Павел – норми, приели облика на позитивно право
 • Росица Динева-Карабаджакова. Правна норма и езикова норма
 • Христо Ангелов. Споразумението за избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи – сравнителен анализ


ДИСКУСИИ
 • Изабела Чакърова-Димитрова. Електронното управление като средство на държавното управление
 • Ивелина Александрова. Правно положение на доставките на медицински услуги по смисъла на Закона за добавената стойност
 • Благой Златанов. Относно дефиницията на договора за текуща сметка
 • Калин Иванов. За приложимостта на чл. 631а от Търговския закон


ГОСТИ
 • Гинка Симеонова. Предизвикателства пред определянето на финансови нередности и корекци по Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
 • Асен Мингов. Достъп до материалите в производствата по Закона за защита на конкуренцията


Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ