DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2017 / Брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2017 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
  • Борис Велчев. Обектът на престъплението и обществената опасност
  • Пламен Киров. За задължителното избирателно право
  • Георги Митов. Процесуални проблеми на реторсията
  • Изабела Чакърова-Димитрова. Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 ЗУТ
  • Наталия Киселова. Право на политическо мнение на гражданите


ЧУЖДИ АВТОРИ
  • Джейхун Гараджаев. О возможностях рецепции Конституционным Судом Азербайджанской Республики института генеральных адвокатов Суда Европейского Союза


МЛАДИ АВТОРИ
  • Галина Тонева. Европейската прокуратура и необходимите промени в българския Наказателен кодекс
  • Розалина Николова. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба по чл. 78а НК
  • Милка Ламбева. Правна уредба на обществените поръчки в Европейския съюз. Директива 2004/18/ЕО и 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.
  • Николай Добринов Колев. Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?


Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ