DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2011 / Брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2011 год.
меки корици, 96 стр.
Цена: 10,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
 • Борис Велчев. За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност
 • Теодор Пиперков. Изворовата основа за изследване на Закона на дванадесетте таблици
 • Георги Митов. Съдебни актове, подлежащи на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела
 • Евелина Димитрова. "Тристранна операция" и "дистанционна продажба на стоки", като специален ред за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на стоки, свързани с вътреобщностната търговия на територията на Европейския съюз


ДИСКУСИИ
 • Борче Давитковски, Ана Павловска-Данева. Институтът "мълчание на администрацията" в македонския Закон за общото административно производство
 • Дончо Хрусанов. Мълчанието на администрацията според административното право на Република България
 • Петко Ст. Петков. Учредителният дебат "за" и "против" забраната на прозелитизма през 1879 г


МЛАДИ АВТОРИ
 • Кристиан Пл. Русев. Международноправна закрила на интелектуалната собственост в контекста на глобализацията - тест за институционална зрялост на Световната търговска организация, Европейския съюз и Световната организация за интелектуална собственост
 • Йордан Баланов. Действия на учредителите от името на учредяваното юридическо лице
 • Борислав Борисов. Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
 • Димитър Костов. За основните начала (принципите) на административния процес
 • Цветан Сивков. Измененията на ЗУТ от края на 2010 г
 • Пламен Панайотов. Пропуските при съобразяване на наказателноправните стандарти на ЕС в областта на расизма и ксенофобията по българския НК
 • Иван Георгиев. Трябва ли отговорът на исковата молба да се връчи на ищеца в общото исково производство?

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ