DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2011 / Брой 2

ISSN: 13142593
първо издание, 2011 год.
меки корици, 96 стр.
Цена: 10,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
  • Доц. д-р Борис Велчев. За състава на престъплението по чл. 208 НК
  • Гл. ас. д-р Евелина Димитрова. Данъчното облагане като общностна политика
  • Гл. ас. Йордан Баланов. Специфични промени в органното представителство на фондация
  • Гл. ас. д-р Георги Митов. Обща характеристика на възобновяването на наказателното дело по искане на задочно осъден, поради неучастието му в наказателното производство
  • Гл. ас. Галина Чернева. Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт
  • Гл. ас. Савина Големинова. Електронната демокрация в България


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
  • Проф. д-р Дончо Хрусанов. Няколко идеи за усъвършенстване на административния процес


ЧУЖДИ АВТОРИ
  • Д-р Христос Казандзис. Основните системи на съдебния контрол на конституционността на законите


ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО
  • Доц. д-р Людмила Илиева-Сивкова. Правни основи на устния и писмения превод в светлината на европейската конвенция за правата на човека и на директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ