DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2012 / Брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2012 год.
меки корици, 84 стр.
Цена: 10,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
  • Цветан Сивков. Споразумението и принципите в АПК
  • Янка Тянкова. Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност
  • Борислав Борисов. Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес


ДИСКУСИИ
  • Николай Проданов. Висшият съвет на народната отбрана (30-те години на XX в.) — опит за институционална координация между политика и военна стратегия. Създаване и правнонормативни аспекти


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
  • Георги Митов. Създава ли достатъчна гаранция за правото на справедлив процес възможността за възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление
  • Христо Орманджиев. Бележки по един несбъднат законопроект или възможност за въвеждане на детски омбудсман в България


МЛАДИ АВТОРИ
  • Изабела Чакърова-Димитрова. Относно законосъобразността на някои актове за установяване на публично държавно вземане, издадени от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”
  • Константин Пехливанов. Правен статус на агенциите съгласно Закона за Администрацията и специалните нормативни актове
  • Румен Маноев. Относно данъка добавена стойност като допустим разход в Република България при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти по оперативните програми на Република България, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
  • Веселин Колев. Теоретична постановка на престъплението по чл. 255а НК и някои проблеми по неговото прилагане в практиката

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ