DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2013 / Брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2013 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
 • Дончо Хрусанов. Призоваване и съобщения в административния процес
 • Георги Митов. Ограничаване на правото на въззивния съд да връща делото за ново разглеждане от първата инстанция
 • Йордан Баланов. Възникване на органно представителство на сдружения и фондации


ДИСКУСИИ
 • Веселин Колев. Теоретична постановка на престъплението по чл. 255а от НК и някои проблеми по неговото прилагане в практиката
 • Йовка Дражева. Оспорването на решенията по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация за приемане и изменение на общински бюджет и практиката на Върховния Административен съд
 • Емилия Миткова. Имуществената санкция по Закона за защита на конкуренцията
 • Галина Тонева. Европейска прокуратура – първа стъпка към създаване на общо европейско наказателно правосъдие


ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
 • Борче Давитковски, Елена Давитковска, Драган Гоцевски. Новото законодателство за служителите в Република Македония
 • В. И. Терентьева. Индивидуальность преступника как объект исследования в судебно-психологической экспертизе


МЛАДИ АВТОРИ
 • Десислава Давидкова-Димитрова. Упълномощаване на защитник в наказателния процес
 • Галина Чернева. Публичният партньор в публично-частното партньорство според новия закон
 • Гинка Валериева. Неправомерна държавна помощ
 • Благой Златанов. Правна уредба на финансовия лизинг според Конвенцията за международния финансов лизинг от 1988 г.
 • Капка Милчева. Административнонаказателната дейност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ