DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Редакционна колегия:
Проф. д-р Дончо Гавраилов Хрусанов – главен редактор
Проф. дн Борис Владимиров Велчев – зам.-главен редактор
Проф. дюн Владимир Богданов Петров
Проф. д-р Снежана Арсова Начева
Проф. дн Георги Стефанов Иванов
Проф. д-р Евгения Николова Коцева
Доц. д-р Георги Иванов Митов

Секретари:
ас. Борислав Спиридонов Борисов
ас. Росица Димитрова Динева-Карабаджакова


Международен редакционен съвет:
Председател:
Проф. дн. Цветан Сивков – декан на ЮФ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Членове:
Проф. Юрий Бошитский – ректор на Киевския университет по право
Проф. (d.h.c) дпн Валентина Терентьева – ректор на НОУ (Восточно-Сибирская открытая академия)
Проф. д-р Борче Давитковски – декан на ЮФ, Скопски университет
Проф. дюн Георгий Аворник – ректор на Университет за европейски политически и икономически науки «Константин Щере», декан на ЮФ, Молдовски държавен университет, Кишинев
проф. дюн Раиса Греко – декан на ЮФ, Университет за европейски политически и икономически науки «Константин Щере»
д-р Мартин Граматиков – юрист-изследовател, Институт Хил

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ